Szanowni Państwo – nabywcy produktów „Koral”: sklepy i pozostałe punkty sprzedaży detalicznej.

 

W związku z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679, tzw. RODO), uprzejmie przekazujemy informację, dotyczącą przetwarzania przez nas danych osobowych odbiorców końcowych naszych produktów tj. sklepów i innych punktów sprzedaży, do jakich są one dystrybuowane przez współpracujących z nami hurtowników.

 

Jak przetwarzamy dane osobowe?

Jako producent lodów i innych naszych wyrobów tj. Przedsiębiorstwo Produkcji Lodów „Koral” spółka jawna (siedziba: ul. Fabryczna 5, 34-600 Limanowa, dalej: PPL „Koral”), jesteśmy administratorem Państwa danych osobowych. Odpowiadamy za ich wykorzystanie zgodnie z prawem i w sposób bezpieczny.

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy ?

a) dane identyfikujące np. nazwa firmy, NIP, numer nadany w systemie;

b) dane kontaktowe np. adres, kod pocztowy;

c) dane sprzedażowe np. o wartości, ilości i rodzaju zakupionych produktów PPL „Koral”;

 

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane sklepów i innych punktów sprzedaży końcowej ?

Państwa dane, uzyskane od naszych dystrybutorów (hurtowników, przedstawicieli handlowych itp.), przetwarzamy w celu:

I.   rozliczenia wynagrodzeń należnych, zgodnie z zawartymi umowami, w tym z siecią zrzeszającą dany sklep;

II.  weryfikacji prawidłowości rozliczeń promocji odsprzedażowych;

III. weryfikacji prawidłowości rozliczeń konkursów organizowanych przez PPL „Koral”;

IV. przeprowadzania analiz biznesowych, celem zwiększenia efektywności stosowanego modelu sprzedaży produktów PPL „Koral”;

Podstawę przetwarzania tych danych przez PPL „Koral” stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia ogólnego (RODO), który stanowi o dopuszczalności przetwarzania, o ile jest to niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora danych, co zachodzi w tym przypadku, z uwagi na cele PPL „Koral”, określone wyżej.

 

Kim są odbiorcy Państwa danych osobowych?

Odbiorcami Państwa danych osobowych są:

- dostawcy rozwiązań IT, z których korzystamy przy prowadzeniu naszej działalności (np. Comarch);

- sieci sklepów, do której należy dany sklep lub dystrybutorzy, które to podmioty są niezależnymi od nas administratorami, wykorzystującym te dane dla weryfikacji swoich, własnych rozliczeń.

 

Jak długo Państwa dane będą przechowywane przez PPL „Koral” ?

Państwa dane osobowe są przechowywane przez okres współpracy tj. tak długo, jak nabywacie Państwo produkty PPL „Koral”, od dystrybutorów współpracujących z naszą firmą. Wyjątki od tej zasady będą stosowane, gdy inne okresy przechowywania danych wynikają z obowiązujących przepisów prawa.

 

Jakie prawa służą Państwu, w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych ?

Każdy podmiot danych ma prawo złożyć do PPL „Koral” wniosek o:

1)     sprostowanie tj. poprawienie swoich danych

2)     usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie

3)     ograniczenie przetwarzania jego danych (wstrzymanie operacji na danych lub ich nieusuwanie, zależnie od wniosku)

4)     dostęp do danych (uzyskanie informacji jakie dane są przetwarzane i uzyskanie ich kopii)

Wnioski tego typu możecie Państwo przesyłać za pośrednictwem maila: dane@koral.com.pl, przy czym wymagana może być dodatkowa weryfikacja, dla ustalenia, że podmiot składający wniosek, jest do tego rzeczywiście uprawniony.

 

Nie przekazujemy Państwa danych do państw trzecich tj. poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, ani nie wykorzystujemy ich do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

 

Prawo sprzeciwu

Podmiot danych, którego dane są przetwarzane, w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu PPL „Koral”, ma prawo – w związku z przyczynami związanymi z jego szczególną sytuacją – wnieść sprzeciw, co do takiego przetwarzania. W takim wypadku nie będziemy już mogli dłużej przetwarzać Państwa danych osobowych, chyba że:

- istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności;

- istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo sprzeciwu mogą Państwo wykonywać za pośrednictwem maila: dane@koral.com.pl, zgodnie z informacją podaną już wyżej.

 

Prawo skargi do organu nadzorczego

W razie uznania, że Państwa prawo do ochrony danych osobowych zostało naruszone, mogą Państwo wnieść skargę do organu nadzorczego, nad przetwarzaniem danych osobowych, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.