1. Ogólne dane dot. P.P.L. „Koral”

 

Oznaczenie prowadzącego zakład:

Nazwa zakładu: Przedsiębiorstwo Produkcji Lodów „KORAL” sp.j.

Ul. Fabryczna 5; 34-600 Limanowa

Zakład w Rzeszowie

Ul. Trembeckiego 9

35-234 Rzeszów

KRS: 0000084969   Sąd Rejonowy dla Krakowa -Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy                          

REGON: 490006069

NIP: 737-00-00295

Centrala telefoniczna: 17 8609303; 17 8609301

Kontakt e-mailowy: nowysacz@koral.com.pl

 

Osoby upoważnione do przekazywania informacji służbom ratowniczym oraz zespołom kryzysowym w przypadku wystąpienia zdarzeń nagłych: 

Dyrektor Naczelny Zakładu w Rzeszowie

Tel. 17 8609303, 17 8609304,

Dyrektor ds. Technicznych

Tel. 17 8609305

Kontakt e-mailowy: t.sum@koral.com.pl

Kontakt z mediami:

Dyrektor Generalny

Tel.: 18 4441530

 

2. P.P.L. „Koral” – Zakład w Rzeszowie jako zakład podlegający przepisom dotyczącym zakładów o zwiększonym ryzyku.

P.P.L. „Koral” zostało zaliczone do zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, o czym powiadomiono Komendanta Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie. Zgodnie z przepisami ustawy – Prawo ochrony środowiska zostały opracowane i przekazane do PSP:

- zgłoszenie zakładu zwiększonego ryzyka

- program zapobiegania awariom

- analiza ryzyka procesowego

Zakład opracował i wdrożył Plan operacyjno- ratowniczy.

 

3. Opis działalności zakładu.

Przedsiębiorstwo prowadzi działalność produkcyjną, dystrybucję, sprzedaż hurtową i magazynowanie lodów oraz usługi chłodnicze. Produkcja prowadzona jest: od stycznia do listopada. W pozostałym okresie w zakładzie wykonywane są przeglądy i remonty urządzeń oraz przechowywanie w schłodzonych magazynach wyrobów gotowych.

Podstawowe surowce używane do produkcji:

woda, mleko w proszku, masło, olej kokosowy, śmietana, cukier, kakao, dodatki owocowe i bakalie, aromaty, barwniki, stabilizatory itp.

 

4. Główne niebezpieczne substancje występujące na terenie zakładu P.P.L. „Koral” decydujące o zaliczeniu  do zakładu o zwiększonym ryzyku:

- amoniak czynnik chłodniczy – gaz bezbarwny, palny, o charakterystycznym zapachu. Dobrze rozpuszczalny w wodzie, parując tworzy aerozol podobny do pary wodnej i rozchodzący się nad ziemią. Działa drażniąco na układ oddechowy, oczy i skórę, ciekły może powodować oparzenia II stopnia.

 

Na podstawie karty charakterystyki:


AMONIAK BEZWODNY (NH3) 

Nr CAS: 7664-41-7
Nr indeksu: 007-001-00-5; Nr WE 231-635-3; Nr CAS:7664-41-7;
Klasyfikacja: R10, T; R23, C; R34, N;R50
Oznakowanie: T;N, R;10-23-34-50, S; (1/2-)9-16-26-36/37/39-45-61

 

ZAGROŻENIE DLA ZDROWIA:

H2 - OSTRO TOKSYCZNE
H331- Działa toksycznie w następstwie wdychania.
Toksyczność ostra, narażenie inhalacyjne - Kategoria 3 - Acute Tox. 3
H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu
Działanie żrące na skórę - Kategoria 1B - Skin Corr. 1B


ZAGROŻENIA FIZYCZNE:
P2 - GAZY ŁATWOPALNE
H221 - Gaz łatwopalny.
Gazy łatwopalne - Kategoria 2 - Flam. Gas 2
H280 - Zawiera gaz pod ciśnieniem; ogrzanie grozi wybuchem.
Gazy pod ciśnieniem - Gaz skroplony - Press. Gas


ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA: 
E1 - Niebezpieczne dla środowiska wodnego
H400 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego - Zagrożenie ostre - Kategoria 1- Aquatic Acute 1
H411 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego - Zagrożenie przewlekłe - Kategoria 2 Aquatic Chronic 2
Z uwagi na ilość znajdującego się na terenie zakładu amoniaku istnieje potencjalne zagrożenie wystąpienia awarii, której skutki mogą wykraczać poza jego teren.

 

5. Informacje dotyczące sposobów ostrzegania i postępowania społeczeństwa w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej oraz środków bezpieczeństwa.

Wszystkie posiadane dokumenty potwierdzają, że w zakładzie funkcjonuje odpowiedni system bezpieczeństwa, który ryzyko wystąpienia awarii przemysłowej ogranicza do minimum.

Zakład posiada odpowiednie środki w postaci systemów monitoringu, zabezpieczeń oraz procedur służących zapobieganiu wystąpienia awarii oraz ograniczenia jej skutków. W strukturach zakładu funkcjonuje drużyna ratownictwa chemicznego składająca się z dobrze wyszkolonych i wyposażonych w odpowiedni sprzęt ratowników chemicznych zdolnych do podjęcia skutecznych działań ratowniczych w przypadku awarii. Są oni też wspierani w swych działaniach przez inne służby zakładu.

W przypadku uwolnienia amoniaku, toksyczna chmura przemieszczająca się z kierunkiem wiatru może stwarzać zagrożenie dla ludzi. Amoniak ma charakterystyczny zapach i jest dobrze wyczuwalny już przy niewielkich stężeniach.

Ostrzeganie i alarmowanie

Wyróżnia się dwa stopnie alarmowania:

1.       Zagrożenie miejscowe nie wychodzące poza teren zakładu – ostrzegani są pracownicy zakładu znajdujący się w obszarze zagrożenia

2.       Zagrożenie wychodzące poza teren zakładu - alarmowanie o zagrożeniu uwzględnia ostrzeżenie osób pracujących i przebywających w okolicy zakładu celem ich ewakuacji oraz zawiadomienie Państwowej Straży Pożarnej, Policji i organów administracji.

W razie wystąpienia niebezpieczeństwa w postaci zagrożenia chemicznego pracownik, który to zauważył, w miarę swoich możliwości ocenia stopień zagrożenia i powiadamia za pomocą dostępnych środków (radiotelefon, telefon lub osobiście) swoich współpracowników, przełożonych, członków drużyny ratownictwa chemicznego.

Dyrektor Zakładu po otrzymaniu zgłoszenia o awarii w przypadku możliwości rozprzestrzenienia się zagrożenia poza teren zakładu, daje polecenie załączenia syreny alarmowej.
Alarm chemiczny ogłaszany za pomocą syren to dźwięk modulowany trwający 3 minuty.
Informacje o awarii przekazywane są również do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie oraz Oficera Dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Rzeszowie.
Jednocześnie przez wyznaczonych pracowników telefonicznie powiadamiane są o zagrożeniu firmy usytuowane w pobliżu zakładu.

Po usłyszeniu alarmu o skażeniu każda osoba znajdująca się w rejonie zagrożenia powinna:

1. Znajdując się na terenie otwartym:

- określić kierunek wiatru,
- powiadomić inne osoby o zagrożeniu,
- opuścić zagrożony teren prostopadle do kierunku wiatru,
- schronić się w zamkniętym pomieszczeniu, najlepiej o dużej kubaturze.


2. Przebywając w domu, biurze, sklepie, zakładzie pracy:

- zachować spokój,
- wyłączyć nadmuchy, wentylatory, urządzenia gazowe,
- uszczelnić wilgotną tkaniną wszelkie szczeliny (okna, drzwi), kratki wentylacyjne, klimatyzatory,
- chronić drogi oddechowe poprzez stosowanie sprzętu ucieczkowego, (jeśli jest dostępny) bądź przygotować filtr ochronny z dostępnej wilgotnej tkaniny,
- czekać na dalsze instrukcje od właściwych służb (Straży Pożarnej, Policji, Obrony Cywilnej, władz samorządowych) oraz słuchać audycji mediów lokalnych,
- nie podejmować próby odbioru dzieci ze szkoły, przedszkola i innych instytucji edukacyjnych (dzieci zostaną zabezpieczone przez kierownictwo placówek),
- przygotować się do ewentualnej ewakuacji.


Odwołanie alarmu o skażeniu przeprowadza się za pomocą syreny alarmowej.
Dźwięk jest ciągły i trwa 3 minuty.
Po odwołaniu alarmu można wrócić do swoich zajęć.

Innych obszernych informacji dotyczących bezpieczeństwa można uzyskać u Dyrektora ds. Technicznych P.P.L. „Koral” – Zakład w Rzeszowie nr tel. 17 86 09 305.